Gi??i thiê?u vê? tr???ng

Xem t?t c?

Tr???ng ??i h?c Tài chính và Kinh t? V?n Nam ????c tha?nh l??p va?o n?m 1951, ?ê?n n?m 1995, tr???ng ?a? ????c chi?nh quyê?n ti?nh V?n Nam va? chi?nh phu? Trung Qu??c c?ng nh??n la? tr???ng ?a?i ho?c tro?ng ?iê?m cu?a ti?nh,có kho?ng 32,000 sinh viên. Tr??ng có h?n 1500 giáo viên và nh?n viên qu?n l?, trong ?ó có 1055 giáo viên gi?ng d?y. Tr??ng có 20 h?c vi?n và 2 b? m?n gi?ng d?y, m? 50 chuyên ngành dành cho sinh viên h? chính quy, v??i 8 m?n h?c nh? Kinh t?, Qu?n l?, Lu?t, Tri?t h?c, V?n ho?c, Khoa h?c t? nhiên, Bách khoa và Ngh? thu?t.

Copyright ? 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing